Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Ik ga akkoord

Je bent hier: Home › Privacy beleid

Interesse in een toffe en actieve tennisclub?

Word lid van T.C.O.

Privacy beleid

Uw privacy

In deze privacyverklaring willen we alle bij Tennisclub Oudenaarde VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisclub Oudenaarde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bewaartermijn

Tennisclub Vlaanderen VZW bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de werking van de club.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via een email van Tennis Vlaanderen toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via info@tennisvlaanderen.be).

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.

U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Informatie betreffende de verwerking van uw gegevens

Tennisclub Oudenaarde vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze website en via de schriftelijke inschrijvingen als lid van de club.

Bij inschrijving worden o.a. volgende gegevens geregistreerd:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • GSM nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres​
 • alle gegevens verzonden via formulieren op deze website

Deze gegevens worden geregistreerd in de website en kunnen gedeeld worden met de applicatie van TennisVlaanderen. Voor het privacybeleid van TennisVlaanderen, verwijzen wij u naar: http://www.tennisvlaanderen.be/privacy-policy. Tennisclub Oudenaarde vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door TennisVlaanderen.

U kunt deze gegevens ( als lid van TennisVlaanderen ) raadplegen, wijzigen en verwijderen door in te loggen bij TennisVlaanderen met uw affiliatienummer of emailadres en het bijhorende paswoord.

Indien u uw paswoord niet (meer) kent heeft u de mogelijkheid om dit opnieuw in te stellen op de site https://www.tennisvlaanderen.be/ via de optie 'Wachtwoord Vergeten'.

Deze gegevens worden geregistreerd

 • voor het versturen van brieven en mailings aangaande de clubactiviteiten van Tennisclub Oudenaarde VZW.
 • om een leeftijdscheck te kunnen uitvoeren in het kader van competities, lidgelden, reservatierechten
 • om u te kunnen contacteren in geval van administratieve kwesties
 • om u te kunnen contacteren bij  deelname aan clubcompetities​​​

Toestemming voor de verwerking

Door u in te schrijven bij Tennisclub Vlaanderen VZW, geeft u ook de toestemming voor het verwerken van je gegevens in lijn met deze privacyverklaring. Indien u jonger bent dan 16 jaar, moet deze toestemming op grond van de wet door uw ouder of voogd worden gegeven.

Wijzigen van deze privacyverklaring

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Websites plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring.  Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Vragen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Tennisclub Oudenaarde VZW of wanneer u  gebruik wilt maken van één of meer van uw wettelijke rechten (recht van verzet, inzage, correctie of verwijdering), kunt u contact nemen met ons via de pagina contact.